Вестник КазНУ - страница 23

Опубликовано: 23.11.2018

23.11.18

↑ [ 1] ↓

переходы:39 Вестник КазНУ - страница 23

^ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚПЕН ЭКОЛОГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ ЖАЙЫНДА

Қазақстандағы тәуелсiздiк жылдары экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң мүлде жаңа мемлекеттiк жүйесiнiң құрылуының және қалыптасуының, қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды басқарудың жылдары болды. Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыруды және дәйектi iске асыруды қамтамасыз еттi. Алайда, Қазақстанда көптеген онжылдықтар бойы қоршаған ортаға төтенше жоғары техногендiк салмақ түсiретiн, табиғат пайдаланудың көбiнесе шикiзат жүйесi қалыптасты. Сондықтан әзiрге экологиялық жағдайдың түбегейлi жақсаруы бола қойған жоқ әрi ол бұрынғысынша биосфераның тұрақсыздануына, оның қоғамның тiршiлiк әрекетi үшiн қажеттi қоршаған ортаның сапасын оның қолдау қабiлетiн жоғалтуына апаратын табиғи жүйелердiң тозуымен сипатталады [1].

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін БҰҰ-ның қоршаған орта және тұрақты даму бойынша конференциясының қорытынды құжаттарына қол қою арқылы, «Еуропаға арналған қоршаған орта» үдерісінің белсенді қатысушысы болуы арқылы, климаттың өзгеруі, шөлейттенумен күресу және биоәртүрлілікті сақтау сияқты маңызды халықаралық конвенцияларға қосыла отырып, сонымен қатар екіжақты негізде және аймақтық деңгейде келісімдерді белсенді ұсына отырып өзінің экологиялық қауіпсіздік және тұрақты даму идеяларын ұстанатындығын бірнеше рет дәлелдеген. Сондықтан болар қазіргі таңда экологиялық қауіпсіз және тұрақты дамуға көшу Қазақстанның даму стратегиясының басым бағыттарының бірі болып отыр.

Саяси және экономикалық реформаларды қатар жүргізе отырып, біздің мемлекетіміз Еуропалық Одақпен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуда. Осы ынтымақтастықтың құрамдас бөлігі ретінде экология саласын айтуға болады. Бұл саладағы Қазақстанның Еуропа елдерімен қарым-қатынасындағы мүдделерінің бірі экологиялық мәселелерді шешу үшін еуропалық капиталды тарту болып отыр. Қазақстан жаhандық серiктестiктiң негiзiнде мемлекеттiк экологиялық саясатты тиiмдi жүргiзудiң кiлтi ретiнде осы ынтымақтастықты пайдалануда.

Ал Еуропаға келетін болсақ, Еуропа ғаламдық экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүдделі, сондықтан оны әрдайым қолдап, сол үшін жағдайлар жасап отырады, соның ішінде біздің аймақта да жағдайлар жасап отыр. Ол қоршаған ортаны қорғау саласында стандарттарды құра отырып және де экологияны өзінің аймақтық қауіпсіздігінің басты бір құрамдас бөлігі ретінде қарастыра отырып, басқа елдердің экологоцентристік бағыт пайдалануына түрткі болуға тырысуда. Еуропалықтардың ойынша Орталық Азия қаншалықты алыс орналасқанымен де, оның қоршаған ортасының сапасы нашарласа, уақыт өткен сайын ол Еуропаға өзінің кері әсерін тигізеді. Осыған орай Еуропалық Одақтың Орталық Азияға, соның ішінде Қазақстанға қатысты мүддесі әрдайым ұлғаюда. 2009 жылдың 13 наурызында Астанада өткен экологиялық интеграция және тұрақты даму конференциясында қоршаған орта бойынша Еуропалық Одақ комиссары Ставрос Димас «Қазіргі кездегі әлем жылдан-жылға өзара тәуелді болып келеді. Бұл әсіресе қоршаған ортаны қорғау саласына қатысты болып отыр, себебі әлемнің бір түпкірінде қоршаған ортаның жағдайындағы өзгерістер біздің барлығымызға әсер етеді. Сол үшін осы үдерістерді түсіну үшін және экологиялық мәселелерді шешу үшін, тиімді әдісті құру үшін әлемнің әр бөлігінің арасында ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу маңызды болып отыр. Еуропалық Одақ пен Орталық Азия елдері арасында интеграциялық әдісті пайдалануда тәжірибе алмасу пайдалы әрі жігерлендіреді», - деп атап кеткен болатын [2].

Орталық Азияға қатысты айтар болсақ, онда Еуропа институционалды деңгейде аймақ елдері арасында өзара әрекеттесу үшін негіз қалаған болатын. Бұл Орталық Азиядағы аймақтық экологиялық орталықтың (CAREC) қызметінде көрініс табуда.

Орталық Азиядағы аймақтық экологиялық орталық Орталық және Шығыс Еуропадағы және Жаңа Тәуелсіз Мемлекеттерде қоршаған ортаны қорғау бойынша талпыныстарын қолдау үшін құрылған Аймақтық Экологиялық Орталықтар жүйесінің бірі болып табылады. Бұл орталық Орталық Азия елдерінің бастамасымен Еуропалық Қауымдастықтар Комиссиясының және АҚШ-тың қолдауымен құрылған болатын.

қауіпсіз сумен қамтамасыз ету, санитария және су ресурстарын интеграциялық пайдалану үшін «Еуропалық Одақтың су инициативасына» (EUWI-EECCA) EECCA (Шығыс Еуропа, Кавказ, Орталық Азия) компонентін енгізуді қолдайды;

су ресурстарымен байланысты инфраструктуралық жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік жасау үшін қажетті шеңберінде, сонымен қатар халықаралық қаржы мекемелерін және мемлекеттік, жеке сектор ынтымақтасу қорларын тарта отырып ынтымақтасты кеңейтеді;

Қазіргі таңда осы конференцияға белсенді дайындық жүруде.

Осылайша, Еуропа елдерінің Орталық Азияда, соның ішінде Қазақстанда экологиялық мәселелерді шешуде техникалық және қаржылық көмекке әрекеттесуі ғаламдық экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі бір қадам болып табылады. Еуропалық Одақтың көмегі шешімі тек қоршаған ортаны сауықтыру ғана емес, сонымен қатар күшті ұлт және күшті ұрпақтың дамуына алып келетін негізгі мәселелерді шешуге мүмкіндік беріп отыр.

Казахстан заинтересован в интеграции с Европой и рассчитывает на такой же настрой европейских партнеров // www.inform.kz

Д. Куанышев

ФРАНЦИЯ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА 1990-х гг.

В начале 1990-х годов перед Казахстаном как суверенным и независимым государством возникли задачи фopмиpования и укрепления своего международного статуса. Среди комплекса важных проблем, связанных с определением внешнеполитического курса страны, приоритетными стали страны Западной Европы.

23 января 1992 г. на 3034 заседании Совет Безопасности принял без голосования резолюцию 732 о принятии Казахстана в члены ООН [1]. Уже через два с лишним месяца (2 марта 1992 года) после обретения независимости Казахстан обретает полноправное членство в Организации Объединенных Наций, а сегодня является членом или участником более 50 различных организаций и программ ООН, а также других международных организаций. Среди них: Азиатский Банк Развития, ОБСЕ, Всемирная Организация Здравоохранения, Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности, Всемирная Таможенная Организация, Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Европейская Экономическая Комиссия ООН, Международная Организация Гражданской Авиации, Интерпол, МАГАТЭ, Международный Валютный Фонд, Объединенная Исламская Конференция, Программа развития ООН, Программа «Партнерство ради мира», Центр ООН по правам человека и др.

За первые шесть лет суверенитета и независимости Казахстан признали свыше 120 стран мира. Уже в первые месяцы молодой истории суверенного Казахстана в числе первых, кто установил с Казахстаном дипломатические отношения были США, Китай, Великобритания, Монголия, Япония и др. Особое место в этих процессах занимала Франция.

Французская Республика признала независимость Республики Казахстан 7 января 1992 года. Дипломатические отношения были установлены 25 января 1992 года во время визита в Алматы Министра иностранных дел Франции Роллана Дюма. За этим визитом последовало открытие в Алматы Торгпредства, а затем Посольства Франции.

Как известно, Франция является одним из ведущих государств Европейского союза. Без нее не может быть принято ни одно решение, затрагивающее судьбу Европы. По многим важнейшим вопросам ее позиция является определяющей, служит примером для других государств. Налаживание продуктивного сотрудничества было призвано способствовать укреплению позиций Казахстана в международном сообществе, содействовать развитию нашей страны, в том числе в экономической сфере.

Со своей стороны Франция также была заинтересована в развитии отношений с Казахстаном. В ее политических кругах наша страна рассматривается в геополитическом плане как связующее звено на стыке двух частей света - Европы и Азии как страна, играющая одну из ключевых ролей в обеспечении стабильности на континенте и обладающая многообещающими экономическими перспективами. «Дорога в Центральную Азию» для Франции, как указывалось в докладе Комиссии по иностранным делам Национального Собрания по случаю ратификации казахстанско-французского Договора о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве, лежит «в первую очередь через Алматы».

Оказывая поддержку Казахстану, поощряя двусторонние экономические связи, Франция рассчитывала занять одно из первых мест, наряду с США и Германией, в эксплуатации его природного и промышленного потенциала.

Об искреннем желании французов развивать отношения с Казахстаном свидетель-ствуют три безвозмездных дара, предоставленных в последнее время. Первый - в сумме

4 млн. франков использован на закупку компьютерной техники. Второй - на сумму

5 миллионов - пошел на установку оборудования по очистке питьевой воды в районе Аральского моря, пуск которого был осуществлен 10 июля 1996 года. Третий - в размере 20,3 млн. франков - предназначен для финансирования участия французских хозяйствующих субъектов, в частности, банков, в важных областях экономической реформы - содействии приватизации, создании рынка ценных бумаг и других.

do.gendocs.ru/docs/index-17196.html?page=23

rss